Author: Kuppa Seetha

संस्कृत-प्रावीण्य-अभ्यास-माला

By Kuppa Seetha

भवत्-संस्कृतानुरागस्य कृते अभिनन्दनानि!! संस्कृतभाषा मधुरा सरला सुलभा च। तस्याः श्रवणेनैव आनन्दस्य अनुभवः भवति। यदि वयं संस्कृते भाषणं लेखनं च कर्तुं…